Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Materská škola
 
 
 

Vstup do MŠ

Potrebné dokumenty k prijatiu dieťaťa:
 • Vyplnená žiadosť o prijatie (nájdete v tlačivách)
 • Fotokópia kartičky poistenca dieťaťa
 • Potvrdenie od lekára o dobrom zdravotnom stave dieťaťa
 • Súhlas lekára o spôsobilosti zaradenia dieťaťa do kolektívu
Informácie: www.minedu.sk
 • zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( školský zákon )
 • vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole
Informácie: Predprimárne vzdelávanie v materských školách

V zmysle § 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon) je materská škola súčasťou sústavy škôl, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona prostredníctvom vzájomne na seba nadväzujúcich štátnych vzdelávacích programov ( ISCED 0). V súvislosti s týmto došlo k zmene vykonávajúcich predpisov ( vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole).

Prijímanie žiadostí na nasledujúci školský rok:

Miesto: Materská škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
Termín: Od 4.4. - 15.4.2016
Čas: od 8.00 –16.00 hod. v pracovných dňoch na sekretariáte školy

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma:
 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • dieťa nadané,
 • dieťa mladšie ako tri roky, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky.

Svätá omša
každý piatok
o 7:15 hod.

počas šk.roka
Adorácia v kaplnke vždy posledný štvrtok v mesiaci 8.00-10.00 hod.
počas školského roka


© Materská škola sv. Košických mučeníkov